Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε εφαρμογή στις 25.05.2018, σας ενημερώνουμε πως στο εξής ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΜΜΑ) θα διατηρεί ως προσωπικά δεδομένα, τα ακόλουθα στοιχεία, που απαιτούνται για την αγορά των εισιτηρίων σας:

Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας και αριθμό τηλεφώνου.

Ο ΟΜΜΑ σας βεβαιώνει ότι τα παραπάνω  στοιχεία παραμένουν εμπιστευτικά,  δεν κοινοποιούνται  σε τρίτους, χρησιμοποιούνται  μόνο για την επικοινωνία μαζί σας καθώς και για την αγορά εισιτηρίων κατόπιν εντολής σας.