'Χριστόν Προϋπαντήσατε...'

ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ